Мэдээ мэдээлэл

Blog

ТНЗ стратегиэ шинэчиллээ

21-05-2024, 10:10
Монголын тогтвортой хөгжил, нийгмийн хариуцлагын зөвлөл ТББ нь стратегиэ шинэчлэн батлав. Шинэ стратеги нь 2024-2028 оныг хамарч байна. Тус байгууллага нь 5 жилээр стратегиэ шинэчлэн баталдаг бөгөөд өмнөх стратеги нь 2018 онд батлагдаж байв. 2018-2023 оны стратеги болон түүнийг дагасан төлөвлөсөн ажлуудаа бүрэн хэрэгжүүлсэн хэмээн тус байгууллагын Удирдах зөвлөлөөёс үзсэн байна. 2024-2028 оны шинэ стратеги нь хөгжлийн дараагийн шат буюу тогтвортой өсөлтийг бий болгохыг зорьсноороо өмнөх стратегиэс онцлог юм.
Шинэчилсэн стратегиэр Алсын хараагаа “Хамтын үнэ цэнэ, тогтвортой хөгжлийн төлөө” гэж тодорхойлсон бол “Нийгэм-эдийн засаг-байгаль орчин-засаглалын сайн туршлагуудыг хөгжүүлж, түгээн дэлгэрүүлнэ” гэсэн эрхэм зорилгыг өмнөө тавиад байна.
2024-2028 онд ТНЗ нь үйл ажиллагаагаа дараах Үндсэн чиглэлд чиглүүлнэ. Үүнд:
•Чадавхыг дэмжиж, хөгжүүлнэ.
•Сайн туршлага, шинэлэг бөгөөд үр дүнтэй санаачлагуудыг дэмжин, түгээн дэлгэрүүлнэ, мөн улам бэхжүүлж, хөгжүүлнэ.
•Салбарын бодлого, өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлнэ.
•Оролцогч талуудын үр дүнтэй оролцоо, нөлөөллийг дэмжихэд чиглэсэн мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
•Монголын сайн туршлагуудыг бүс болон олон улсад түгээн дэлгэрүүлнэ.
Түүнчлэн Үнэт зүйлсээ
•Тогтвортой хөгжил
•Бүтээлч шийдэл
•Харилцан хүндэтгэл
•Олон талт түншлэл хэмээн тодорхойлж байна.
скачать dle 12.0