Үйл ажиллагаа

Blog

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Чадавхыг дэмжиж, хөгжүүлнэ.
  • Сайн туршлага, шинэлэг бөгөөд үр дүнтэй санаачлагуудыгдэмжин, түгээн дэлгэрүүлнэ,мөн улам бэхжүүлж, хөгжүүлнэ.
  • Салбарын бодлого, өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлнэ.
  • Оролцогч талуудын үр дүнтэй оролцоо, нөлөөллийг дэмжихэд чиглэсэн мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
  • Монголын сайн туршлагуудыг бүс болон олон улсад түгээн дэлгэрүүлнэ.